Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK spoločnosti WAD s.r.o. platné od 25.5.2018

PDF verzia: PDF

OBSAH:

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY
3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO
4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
5. KÚPNA CENA
6. DODACIE PODMIENKY
7. POŠTOVNÉ A BALNÉ
8. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE
9. REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)
10. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA
11. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY)
12. ORGÁN DOZORU
13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


PRÍLOHA Č. 1: FORMULÁR NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE.

PRÍLOHA Č. 2: FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho: spoločnosti WAD, s.r.o., so sídlom: Štepná 15, 841 01 Bratislava, kamenná predajňa: Karpatská 5, 811 05 Bratislava, IČO: 36 751 073, DIČ: 2022366478, IČ DPH: SK 2022366478, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 45019/B, v zastúpení: Ing. Dušan Paracka, Mgr. Dušan Paracka, kontaktná osoba: Mgr. Dušan Paracka, tel. č.: 02 / 52 49 80 72, e-mail: objednavky@wad.sk (ďalej len “predávajúci“), pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom elektronického obchodu predúvajúceho umiestneného na internetovej stránke www.wad.sk (ďalej len “elektronický obchod“), alebo telefonicky na vyššie uvedené telefónne číslo predávajúceho alebo e-mailom na vyššie uvedenú e-mailovú adresu predávajúceho.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zrealizovaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, na základe ktorých predávajúci dodá kupujúcemu tovar prezentovaný v elektronickom obchode (ďalej len “kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. V prípade nejasností má predávajúci právo kontaktovať kupujúceho prostredníctvom ním zadaných údajov, a preto je v záujme kupujúceho poskytnúť pravdivé údaje.

1.3 Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.4 Zoznam niektorého tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho je katalógom dodávaného tovaru na zákazku, alebo sa v mnohých prípadoch jedná o špecifický druh tovaru, z toho dôvodu predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

1.5 Predávajúci priebežne a neustále aktualizuje katalóg svojho tovaru a vyvíja maximálne úsilie pre to, aby popis ponúkaného tovaru zodpovedal skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov tovaru sa však na internetovej stránke elektronického obchodu môže líšiť v závislosti na kvalite používaného monitora, alebo iného zobrazovacieho zariadenia.

1.6 Právny vzťah sa riadi nasledujúcimi právnymi predpismi:

- zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník“)
- zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) (iba ak ste spotrebiteľom).

Pokiaľ sa Vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Slovenskej republiky, alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš vzťah riadi Slovenským právom.

 

2. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Kupujúci môže vykonávať objednávky tovaru bez registrácie priamo z internetového rozhrania elektronického obchodu alebo zo svojho užívateľského rozhrania (ďalej len “užívateľský účet“), do ktorého môže pristupovať na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na príslušnej internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.2 Pri registrácii na príslušnej internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne, úplne a pravdivo k zabezpečeniu riadnej komunikácie a doručenia tovaru.

2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.4 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako tri roky, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti stanovené v kúpnej zmluve (vrátane týchto Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku).

2.5 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

2.6 Každá objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, kontaktnú osobu, ak je kupujúcim PO, tak aj názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, označenie tovaru (produktu), počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob prevzatia tovaru a spôsob platby. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru. K potvrdeniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne a záväzné potvrdenie objednávky predávajúcim. Pri náročnejších (komplikovanejších) prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku kúpnej zmluvy potvrdením objednávky telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

2.7 Záväzné potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne aj iné potrebné údaje.

2.8 Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok, a to najmä o:

1. o hlavných vlastnostiach tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie na internetovej stránke elektronického obchodu,

2. o obchodnom mene a sídle predávajúceho, ako aj o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, predávajúci informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 bode 1.1 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

3. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 bod 1.1 a v čl. 12 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

4. o celkovej cene tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na internetovej stránke elektronického obchodu alebo e-mailom,

5. o spôsobe úhrady kúpnej ceny kupujúceho informoval v čl. 5. Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ďalej predávajúci informoval kupujúceho o dodacích podmienkach a o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar v čl. 6. Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v čl. 9 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

6. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 11 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

7. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 11 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku a v prílohe č. 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

8. o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 11 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

9. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 11 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

10. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 11 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

11. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník“) informoval v čl. 9 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

12. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval v čl. 9 bodoch 9.23, 9.24, 9.25 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

13.o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal najmä v čl. 2 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

14. o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval v čl. 2 bode 2.6 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

15. o podmienkach ochrany osobných údajov v článku 10 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1 Predávajúci je povinný:

1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
3. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu,
4. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (dodací list, daňový doklad).

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3 Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom, alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy, resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

3.4 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť predajné ceny uverejnené na internetových stránkach elektronických obchodov, ktoré prevádzkuje, zrušiť alebo zaviesť ľubovoľnú cenovú akciu. Zmeny sú záväzné následne na všetky objednávky vytvorené od okamihu zmeny.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1 Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.2 Kupujúci je povinný:

1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.3 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

5. KÚPNA CENA

5.1 Ceny uvedené v internetovom obchode sú uvedené vrátane 20% DPH. Ceny uvedené v príslušnom internetovom obchode predávajúceho sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti.

5.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru alebo ich častí, zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výraznom náraste inflácie a tiež právo tlačových chýb.

5.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou hotovostnej platby v Mieste osobného odberu, dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho ak sa tak zmluvné strany dohodnú.

5.4 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.5 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru, ak nie je dohodnuté inak.

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho vrátenie tovaru a zmluvnú pokutu vo výške zaplatenej zálohy alebo vo výške skutočných nákladov alebo výdavkov, ktoré v tejto súvislosti predávajúcemu vznikli, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

5.7 Náklady spojené s vynáškou tovaru, prípadne s jeho montážou nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

5.8 Dokladom o predaji tovaru je daňový doklad, ktorý je pripojený ku každej zásielke, a dodací list. K cene tovaru je pripočítané poštovné (cena doručenia) podľa voľby doručovacej služby.

5.9 Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

6. DODACIE PODMIENKY

6.1 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (zároveň viď. čl. 1 bod 1.4 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku).

6.2 Informácia o dostupnosti tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu (napr. skladom, informácia o dostupnosti na požiadanie telefonicky alebo e-mailom). Tieto informácie sa môžu meniť a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkaného tovaru a služieb. Reálna dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

6.3 Dodacia lehota je najneskôr do 2 týždňov po obdržaní objednávky. Tento termín je hraničný, obvykle je tovar expedovaný 1-2 pracovné dni od obdržania a zaplatenia objednávky (v prípade ak nie je stanovený spôsob platby inak). V prípade, ak klient potrebuje dodať tovar do určitej doby, je nutné uviesť v poznámke na objednávke aj tento požadovaný dátum dodania.

6.4 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste označenom ako dodacia adresa, ktoré je uvedené v objednávke.

6.5 V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci nesúhlasí s takýmto predlžením lehoty má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky) predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

6.6 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

6.7 Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sa môžu meniť v závislosti od individuálnej požiadavky kupujúceho na modifikáciu / zákazku daného tovaru.

6.8 Miestom dodania tovaru je dodacia adresa uvedená v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pre kupujúceho je možný aj osobný odber ak to uvedie v objednávke. Možnosť osobného odberu je priamo v kamennej predajni predávajúceho na adrese: WAD, s.r.o., Karpatská 5, 811 05 Bratislava. Otváracie hodiny: pondelok – piatok: 07:30-16:30, sobota – nedeľa: zatvorené (ďalej len “Miesto osobného odberu“).

6.9 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru. Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.

6.10 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

6.11 Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste dodania podľa objednávky a v časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu (bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, resp. v prípade § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku), vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto dodania podľa objednávky a prípadne aj ďalších nákladov podľa čl. 11 bodu 11.15 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.

6.12 Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, oznámi túto skutočnosť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontroluje stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru kupujúci vyhotoví záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca ak je to v danom prípade možné. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

6.13 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim, odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6.14 Kupujúci môže zmeniť zvolený spôsob platby iba po dohode s predávajúcim.

6.15 Kupujúci si pri zostavovaní objednávky v elektronickom obchode predávajúceho zvolí spôsob doručenia zásielky. K dispozícii sú nasledovné spôsoby doručenia zásielky:

- osobný odber na Mieste osobného odberu – tovar si kupujúci prevezme osobne na Mieste osobného odberu v rámci bežných otváracích hodín (ďalej viď. vyššie bod 6.8. tohto článku 6 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku),
- kuriér – predávajúci doručí zásielku kupujúcemu prostredníctvom kuriéra na zvolené miesto dodania zvyčajne nasledujúci deň po expedícii. Tovar je kuriérom doručovaný iba počas pracovných dní. Tento spôsob dopravy podlieha obmedzeniu – maximálna hmotnosť prepravovanej zásielky je do 120 kg (pri dobierke do 50 kg),

6.16 Cena za doručenie objednávky na miesto určené kupujúcim za jednotlivé spôsoby dopravy je závislá od zvoleného spôsobu dopravy, spôsobu platby za zásielku, druhu tovaru, hmotnosti, rozmerov a ceny zásielky. Aktuálne dopravné sa vypočítava on-line pre zadávaní objednávky v závislosti na vyššie uvedených parametroch. Všeobecný cenník dopravy je uvedený v čl. 7 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačnom poriadku.

 

7. POŠTOVNÉ A BALNÉ

7.1 Prepravné náklady pre každú vybavenú objednávku zaslanú dobierkou prostredníctvom:

- Kuriérska služba Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7 821 04 Bratislava, IČO: 35834498 – 4,90 Eur, ak je hodnota dobierky do 680 eur. V prípade dobierky od 681 do 1660 eur, cena za prepravu je 7,60 eur. Ak sú obsahom zásielky drahé kovy (napr. lístkové zlato) a hodnota zásielky je viac ako 500 eur, k cene za dopravu sa pripočítava 2,35 eur. V prípade zásielok do iných krajín, alebo nadštandardnej zásielky, cenu za prepravu počítame individuálne. Ak sú zakúpené hárkové papiere, z dôvodu možného poškodenia pri preprave účtujeme balné 3 eur
- Miesto osobné odberu (osobné vyzdvihnutie tovaru) – 0,00 Eur.

7.2 Prepravné náklady sa môžu meniť, sú priamo závislé od rozmerov a hmotnosti zasielaného tovaru.

 

8. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

8.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

9.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho podľa platného Reklamačného poriadku obsiahnutého v čl. 9 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačnom poriadku predávajúceho (ďalej v tomto článku len “reklamačný poriadok“) a bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

9.2 Kupujúci je povinný sa oboznámiť pred odoslaním objednávky s týmto reklamačným poriadkom, s podmienkami a spôsobom reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon“).

9.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke príslušného elektronického obchodu predávajúceho a je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

9.4 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci (ďalej podľa podmienok tohto reklamačného poriadku), a zároveň sa naň vzťahuje záruka.

9.5 Osobitné ustanovenia zodpovednosti za vady:

- Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke.
- Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci taktiež nezodpovedá za vadu, o ktorej bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorej s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
- Ak nejde o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.

9.6 Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu dopravcovi. U tovaru s vymedzenou dobou spotreby je doba spotreby vyznačená na tovare zhodná s dobou spotreby. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

9.7 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v Mieste osobného odberu, v súlade s § 18 ods. 2 Zákona a zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s § 18 ods. 3 Zákona.

9.8 Pre začatie reklamácie je kupujúci povinný predložiť tovar vrátane jeho príslušenstva a príslušnej dokumentácie (záručný list, doklad o zaplatení, prípadne návod, atď.) spolu s vyplneným formulárom na uplatnenie reklamácie oprávnenému zástupcovi predávajúceho. Vzorový formulár na uplatnenie reklamácie tvorí prílohu č. 1 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do Miesta osobného odberu (sídla predávajúceho), ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska).

9.9 Predávajúci alebo určená osoba vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s § 18 ods. 5 Zákona.

9.10 Predávajúci alebo určená osoba je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. odovzdaním opraveného tovaru,
2. výmenou tovaru,
3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

9.11 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný, obdobný s porovnateľnými technickými parametrami, porovnateľnou technickou kvalitou a cenou.

9.12 Predávajúci alebo určená osoba je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

9.13 O Výsledku reklamačného konania informuje kupujúceho telefonicky predávajúci, resp. servisné stredisko, ak bol reklamovaný tovar zaslaný kupujúcim priamo do autorizovaného servisu. Kupujúci je zároveň oboznámený o spôsobe prevzatia opraveného tovaru a reklamačného protokolu.

9.14 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

9.15 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
2. predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

9.16 Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

1. výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

9.17 Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

9.18 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

9.19 Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

9.20 Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

9.21 Za neoprávnenú reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok vo výške 10,00 EUR /1 hod. práce predávajúceho.

9.22 V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60 dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci podľa § 656 Občianskeho zákonníka oprávnený účtovať sumu za uskladnenie vo výške 1 EUR/deň pri tovare do 10kg a 2 EUR/deň pri ostatnom tovare. Po 180 dňoch predávajúci nevyzdvihnutú reklamáciu zlikviduje bez náhrady.

9.23 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9.24 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie Prievozská 32 P. O. BOX 29 827 99 Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

9.25 Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Výluky zo záruky

9.26 Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie tovaru používaného v súlade s jeho určením a vady vzniknuté bežným používaním.

9.27 Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý je určený len na jedno použitie, resp. po jeho použití ho nemožno dať do pôvodného stavu, a teda po jeho použití naň nemožno uplatniť reklamáciu.

9.28 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
- uplynutím záručnej doby tovaru,
- mechanickým alebo prirodzeným poškodením tovaru,
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
- nesprávnym skladovaním tovaru,
- nesprávnym použitím tovaru alebo neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, elektromagnetickým poľom, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
- uplynutím doby spotreby vyznačenej na tovare.

9.29 Záruka sa tiež nevzťahuje na tovar, ktorý nemožno z dôvodu odstránenia, zničenia alebo odcudzenia identifikačných znakov stotožniť s tovarom, ktorého predaj bol predmetom kúpnej zmluvy.

 

10. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

10.1 Predávajúci: spoločnosť WAD, s.r.o., so sídlom: Štepná 15, 841 01 Bratislava, kamenná predajňa: Karpatská 5, 811 05 Bratislava, IČO: 36 751 073, DIČ: 2022366478, IČ DPH: SK 2022366478, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 45019/B, v zastúpení: Ing. Dušan Paracka, Mgr. Dušan Paracka, kontaktná osoba: Mgr. Dušan Paracka, tel. č.: 02 / 52 49 80 72, e-mail: objednavky@wad.sk, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov – kupujúcich, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na internetovej stránke elektronického obchodu (ďalej len “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZnOOÚ“).

10.2 Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, vybavovaní prípadných reklamácií.

10.3 Predávajúci týmto oznamuje dotknutej osobe, že predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou a spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán.

10.4 Predávajúci bude spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania kúpnej zmluvy a jej uchovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi, t. j. 10 rokov (ďalej len “Doba uchovávania osobných údajov“). Predávajúci po splnení tohto účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

10.5 Zakliknutím ikony “súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely” na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho dotknutá osoba vyjadruje predávajúcemu súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo, za účelom zasielania marketingových noviniek, newslettera a informácií formou e-mailu odoslaného na uvedenú e-mailovú adresu, formou sms odoslanej na uvedené telefónne číslo, alebo volaním na uvedené telefónne číslo. Dotknutá osoba udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v uvedenom rozsahu na marketingové účely na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby odo dňa ich poskytnutia (ďalej len “doba platnosti súhlasu“). Znamená to, že prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb kým to považuje za nevyhnutné na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, pričom berie do úvahy potrebu odpovedať na podnety dotknutých osôb a vyriešiť možné sťažnosti. Predávajúci teda môže uchovať osobné údaje dotknutých osôb počas primeraného obdobia po ich vzájomnej poslednej interakcii. Predávajúci môže spracúvať údaje na štatistické účely, ale v takýchto prípadoch budú údaje anonymizované. Súhlas so spracovaním osobných údajov na účel podľa tohto bodu 10.5 je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať, a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho wad@wad.sk. Predávajúci po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov ako aj udelenie súhlasu dotknutej osoby s ich spracúvaním je slobodné, dobrovoľné a určité. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku, bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu dotknutej osoby a zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

10.6 Predávajúci vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v elektronickej a listinnej forme a prijatými vhodnými technickými a organizačnými opatreniami zaisťuje ich bezpečnosť, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

10.7 Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť predávajúcemu, resp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru.

10.8 Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy (objednávky), t. j. za účelom doručenia objednaného tovaru: Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO: 35834498.

10.9 Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Dotknutá osoba vyhlasuje že bola poučená o nasledovných právach dotknutej osoby:

1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu wad@wad.sk od predávajúceho žiadať:
- prístup k svojim osobným údajom,
- presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jej osobné údaje na spracúvanie,
- zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
- likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
- obmedzenie spracúvaných osobných údajov,
- prenosnosť osobných údajov podľa § 26 ZnOOÚ a čl. 20 GDPR.

2. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na email wad@wad.sk u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov podľa § 27 ZnOOÚ a čl. 21 GDPR. Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

3. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. To sa neuplatní, ak je rozhodnutie:

1. nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a predávajúcim,
2. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch podľa a), c) je predávajúci povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany predávajúceho, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

4. Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

5. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.

10.11 Predávajúci je povinný vybaviť žiadosť dotknutej osoby a informovať ju najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti.

10.12 Predávajúci využíva nasledujúce kategórie spracovávaných údajov:

1. Údaje dobrovoľne poskytované zo strany dotknutej osoby.


2. Zo samotnej povahy nepovinného, otvoreného a dobrovoľného odosielania elektronickej pošty na adresy uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačného poriadku a elektronických obchodoch predávajúceho vyplýva, že sa nevyhnutne získava adresa odosielateľa, ktorá je nevyhnutná na zaslanie odpovede na jeho žiadosti, ako aj prípadné ďalšie osobné údaje uvedené v správe.


3. Na jednotlivých stránkach používaných na poskytovanie jednotlivých služieb na vyžiadanie sa používajú konkrétne súhrnné informácie. Predávajúci žiada dotknuté osoby, aby vo svojich žiadostiach o služby alebo vo svojich otázkach, neuvádzali mená alebo iné osobné údaje iných tretích subjektov, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné.


4. Informačné systémy a softwarové procesy potrebné na fungovanie internetových stránok elektronického obchodu predávajúceho zhromažďujú v priebehu svojej normálnej prevádzky niektoré osobné údaje, ktorých poskytnutie vyplýva z používania internetových komunikačných protokolov.Ide o informácie, ktoré sa nezhromažďujú preto, aby sa spájali s konkrétnymi osobami, ale vzhľadom na svoju povahu môžu umožniť identifikáciu používateľov po ich spracovaní a spojení s údajmi nachádzajúcimi sa u tretích subjektov.Do tejto kategórie údajov patria IP adresy alebo názvy domén počítačov používaných dotknutými osobami, ktorí sa pripájajú na stránky, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojov, časy takých požiadaviek, metóda používaná pri odosielaní danej požiadavky na server, veľkosť súboru zaslaného ako odpoveď, číselný kód vyjadrujúci stav odozvy servera (úspešné vykonanie, chyba, atď.) a iné parametre týkajúce sa operačného systému a počítačového prostredia dotknutej osoby.Tieto údaje budú použité výlučne na účely získavania anonymných štatistických informácií o používaní stránok a na kontrolu ich správneho fungovania.Tieto údaje by mohli byť použité na zistenie zodpovednosti v prípade spáchania počítačovej kriminality proti našim stránkam.


5. Cookies, sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Tieto sa využívajú na zlepšenie používateľského komfortu ale aj bezpečnosti. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia. Na čo používame súbory cookie? Jednotlivé stránky našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Vhodným nastavením vášho prehliadača alebo aplikácie resp. prostredia použitého operačného systému (iOS, Android) môžete prenos takýchto dát zakázať, čo však môže v niektorých prípadoch viesť k problémom pri načítavaní a obsluhe, alebo funkčným obmedzeniam pri ponúkanom obsahu, či službách.Predávajúci využíva na svojej internetovej stránke nasledovné typy súborov cookies:
- Nevyhnutné súbory cookies: tieto sú potrebné pre prevádzku internetových stránok predávajúceho.
- Výkonové súbory cookies: tieto umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s internetovými stránkami predávajúceho. Predávajúci tak môže použiť tieto informácie na zefektívnenie a zjednodušenie použiteľnosti internetových stránok.
- Funkčné súbory cookies: pamätajú si Vašu voľbu za účelom zlepšenia Vášho používateľského komfortu. Tým umožnia internetovej stránke prispôsobiť obsah pre Vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, Vás osobne neidentifikujú.


6. Pre niektoré funkcie v rámci internetových stránok predávajúci využíva ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad služby spoločnosti Google LLC s hlavným sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a prepojenia na túto službu – Google Analytics. Jedná sa o webovú analytickú službu spoločnosti Google. Google Analytics používa vyššie uvedené cookies, ktoré umožňujú analýzu Vášho používania internetovej stránky predávajúceho. Informácie o Vašom používaní tejto internetovej stránky, ktorú cookie vytvára, sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú do pamäti. V rámci tejto služby sa realizuje prenos osobných údajov do USA. Európska komisia potvrdila, že Štít na ochranu osobných údajov “Privacy Shield” (právny rámec pre transatlantické výmeny osobných údajov na obchodné účely medzi Európskou úniou a USA) poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov poskytovaných z EÚ do USA pre spoločnosti zapísané v zozname Štítu na ochranu osobných údajov, a je teda nástrojom zaisťujúcim právne záruky pre takto poskytnuté osobné údaje.IP adresa prenesená z vášho prehliadača v rámci Google Analytics nie je prepájaná s inými dátami Google. Ukladaním Cookies môžete zabrániť príslušným nastaveniam svojho prehliadača. Predávajúci však upozorňuje na to, že v takomto prípade možno nebudete môcť využívať v plnom rozsahu funkcie tejto internetovej stránky. Môžete však okrem toho zabrániť prenosu dát vytvorených pomocou cookies, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie webovej stránky (vrátane IP adries) do Google a zapracovaniu týchto dát spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný model pre prehliadače, ktorý je dostupný na tomto linku (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Bližšie informácie ohľadne podmienok užívania a ochrany dát nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/sk.html poprípade https://www.google.de/intl/cs/policies/.

 

11. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY)

11.1 Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

11.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme celý objednaný tovar, alebo ak sa:

1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
2. na základe kúpnej zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

11.4 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy za podmienok uvedených v Zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku.

11.5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 2 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa §7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.6 Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku musí obsahovať najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

11.7 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva/objednávka súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

11.8 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

11.9 Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

11.10 Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

11.11 Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.12 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

11.13 V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

1. hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške,
2. náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Pre písm. a) a b) platí, že kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

11.14 V súlade s § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj:

1. tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
2. tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí kúpnej zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov,
3. tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
4. tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
5. tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, atď.

11.15 V prípade ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru podľa § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, resp. takýto tovar nevyzdvihne a nezaplatí, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške všetkých skutočných nákladov, alebo výdavkov, ktoré v tejto súvislosti predávajúcemu vznikli.

11.16 Ustanovenia čl. 11 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v § 2 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (napr. podnikateľské subjekty). V takomto prípade sa pri odstúpení od kúpnej zmluvy postupuje podľa individuálnej dohody kupujúceho a predávajúceho, pokiaľ k uzatvoreniu takejto dohody dôjde.

 

12. ORGÁN DOZORU:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104

fax č.: 02/ 58272 170

https://www.soi.sk/

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

13.2 V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru predávajúcemu.

13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ a telefonickej komunikácie.

13.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy, alebo registrovaním na internetovú stránku elektronického obchodu predávajúceho.

13.5 Kupujúci bude pred odoslaním objednávky alebo registrácie vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.

13.6 Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz