Ochrana osobných údajov

Predávajúci: spoločnosť WAD, s.r.o., so sídlom: Štepná 15, 841 01 Bratislava, kamenná predajňa: Karpatská 5, 811 05 Bratislava, IČO: 36 751 073, DIČ: 2022366478, IČ DPH: SK 2022366478, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 45019/B, v zastúpení: Ing. Dušan Paracka, Mgr. Dušan Paracka, kontaktná osoba: Mgr. Dušan Paracka, tel. č.: 02 / 52 49 80 72, e-mail: objednavky@wad.sk, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov – kupujúcich, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na internetovej stránke elektronického obchodu (ďalej len “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZnOOÚ“).

Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, vybavovaní prípadných reklamácií.

Predávajúci týmto oznamuje dotknutej osobe, že predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou a spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán.

Predávajúci bude spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania kúpnej zmluvy a jej uchovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi, t. j. 10 rokov (ďalej len “Doba uchovávania osobných údajov“). Predávajúci po splnení tohto účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

Zakliknutím ikony “súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely” na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho dotknutá osoba vyjadruje predávajúcemu súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo, za účelom zasielania marketingových noviniek, newslettera a informácií formou e-mailu odoslaného na uvedenú e-mailovú adresu, formou sms odoslanej na uvedené telefónne číslo, alebo volaním na uvedené telefónne číslo. Dotknutá osoba udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v uvedenom rozsahu na marketingové účely na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby odo dňa ich poskytnutia (ďalej len “doba platnosti súhlasu“). Znamená to, že prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb kým to považuje za nevyhnutné na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, pričom berie do úvahy potrebu odpovedať na podnety dotknutých osôb a vyriešiť možné sťažnosti. Predávajúci teda môže uchovať osobné údaje dotknutých osôb počas primeraného obdobia po ich vzájomnej poslednej interakcii. Predávajúci môže spracúvať údaje na štatistické účely, ale v takýchto prípadoch budú údaje anonymizované. Súhlas so spracovaním osobných údajov na účel podľa tohto bodu je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať, a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho wad@wad.sk. Predávajúci po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov ako aj udelenie súhlasu dotknutej osoby s ich spracúvaním je slobodné, dobrovoľné a určité. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku, bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu dotknutej osoby a zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

Predávajúci vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v elektronickej a listinnej forme a prijatými vhodnými technickými a organizačnými opatreniami zaisťuje ich bezpečnosť, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť predávajúcemu, resp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru.

Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy (objednávky), t. j. za účelom doručenia objednaného tovaru: Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO: 35834498.

Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Dotknutá osoba vyhlasuje že bola poučená o nasledovných právach dotknutej osoby:

1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu wad@wad.sk od predávajúceho žiadať:
- prístup k svojim osobným údajom,
- presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jej osobné údaje na spracúvanie,
- zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
- likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
- obmedzenie spracúvaných osobných údajov,
- prenosnosť osobných údajov podľa § 26 ZnOOÚ a čl. 20 GDPR.

2. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na email wad@wad.sk u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov podľa § 27 ZnOOÚ a čl. 21 GDPR. Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

3. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. To sa neuplatní, ak je rozhodnutie:

1. nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a predávajúcim,
2. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch podľa a), c) je predávajúci povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany predávajúceho, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

4. Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

5. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.

Predávajúci je povinný vybaviť žiadosť dotknutej osoby a informovať ju najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti.

Predávajúci využíva nasledujúce kategórie spracovávaných údajov:

1. Údaje dobrovoľne poskytované zo strany dotknutej osoby.


2. Zo samotnej povahy nepovinného, otvoreného a dobrovoľného odosielania elektronickej pošty na adresy uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačného poriadku a elektronických obchodoch predávajúceho vyplýva, že sa nevyhnutne získava adresa odosielateľa, ktorá je nevyhnutná na zaslanie odpovede na jeho žiadosti, ako aj prípadné ďalšie osobné údaje uvedené v správe.


3. Na jednotlivých stránkach používaných na poskytovanie jednotlivých služieb na vyžiadanie sa používajú konkrétne súhrnné informácie. Predávajúci žiada dotknuté osoby, aby vo svojich žiadostiach o služby alebo vo svojich otázkach, neuvádzali mená alebo iné osobné údaje iných tretích subjektov, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné.


4. Informačné systémy a softwarové procesy potrebné na fungovanie internetových stránok elektronického obchodu predávajúceho zhromažďujú v priebehu svojej normálnej prevádzky niektoré osobné údaje, ktorých poskytnutie vyplýva z používania internetových komunikačných protokolov.Ide o informácie, ktoré sa nezhromažďujú preto, aby sa spájali s konkrétnymi osobami, ale vzhľadom na svoju povahu môžu umožniť identifikáciu používateľov po ich spracovaní a spojení s údajmi nachádzajúcimi sa u tretích subjektov.Do tejto kategórie údajov patria IP adresy alebo názvy domén počítačov používaných dotknutými osobami, ktorí sa pripájajú na stránky, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojov, časy takých požiadaviek, metóda používaná pri odosielaní danej požiadavky na server, veľkosť súboru zaslaného ako odpoveď, číselný kód vyjadrujúci stav odozvy servera (úspešné vykonanie, chyba, atď.) a iné parametre týkajúce sa operačného systému a počítačového prostredia dotknutej osoby.Tieto údaje budú použité výlučne na účely získavania anonymných štatistických informácií o používaní stránok a na kontrolu ich správneho fungovania.Tieto údaje by mohli byť použité na zistenie zodpovednosti v prípade spáchania počítačovej kriminality proti našim stránkam.


5. Cookies, sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Tieto sa využívajú na zlepšenie používateľského komfortu ale aj bezpečnosti. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia. Na čo používame súbory cookie? Jednotlivé stránky našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Vhodným nastavením vášho prehliadača alebo aplikácie resp. prostredia použitého operačného systému (iOS, Android) môžete prenos takýchto dát zakázať, čo však môže v niektorých prípadoch viesť k problémom pri načítavaní a obsluhe, alebo funkčným obmedzeniam pri ponúkanom obsahu, či službách.Predávajúci využíva na svojej internetovej stránke nasledovné typy súborov cookies:
- Nevyhnutné súbory cookies: tieto sú potrebné pre prevádzku internetových stránok predávajúceho.
- Výkonové súbory cookies: tieto umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s internetovými stránkami predávajúceho. Predávajúci tak môže použiť tieto informácie na zefektívnenie a zjednodušenie použiteľnosti internetových stránok.
- Funkčné súbory cookies: pamätajú si Vašu voľbu za účelom zlepšenia Vášho používateľského komfortu. Tým umožnia internetovej stránke prispôsobiť obsah pre Vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, Vás osobne neidentifikujú.


6. Pre niektoré funkcie v rámci internetových stránok predávajúci využíva ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad služby spoločnosti Google LLC s hlavným sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a prepojenia na túto službu – Google Analytics. Jedná sa o webovú analytickú službu spoločnosti Google. Google Analytics používa vyššie uvedené cookies, ktoré umožňujú analýzu Vášho používania internetovej stránky predávajúceho. Informácie o Vašom používaní tejto internetovej stránky, ktorú cookie vytvára, sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú do pamäti. V rámci tejto služby sa realizuje prenos osobných údajov do USA. Európska komisia potvrdila, že Štít na ochranu osobných údajov “Privacy Shield” (právny rámec pre transatlantické výmeny osobných údajov na obchodné účely medzi Európskou úniou a USA) poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov poskytovaných z EÚ do USA pre spoločnosti zapísané v zozname Štítu na ochranu osobných údajov, a je teda nástrojom zaisťujúcim právne záruky pre takto poskytnuté osobné údaje.IP adresa prenesená z vášho prehliadača v rámci Google Analytics nie je prepájaná s inými dátami Google. Ukladaním Cookies môžete zabrániť príslušným nastaveniam svojho prehliadača. Predávajúci však upozorňuje na to, že v takomto prípade možno nebudete môcť využívať v plnom rozsahu funkcie tejto internetovej stránky. Môžete však okrem toho zabrániť prenosu dát vytvorených pomocou cookies, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie webovej stránky (vrátane IP adries) do Google a zapracovaniu týchto dát spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný model pre prehliadače, ktorý je dostupný na tomto linku (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Bližšie informácie ohľadne podmienok užívania a ochrany dát nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/sk.html poprípade https://www.google.de/intl/cs/policies/.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz